Obec Pružina

Prejsť na obsah

    Obec Pružina  upozorňuje  obyvateľov  na  možnosť   úhrady  dane z nehnuteľnosti a miestneho poplatku za  komunálne  odpady a drobné stavebné odpady prostredníctvom bezhotovostného bankového prevodu. V prípade záujmu o tento spôsob úhrady kontaktujte Obecný úrad v Pružine elektronicky na adrese  daniela.mikulova@gmail.com
_____________________________________________________________________
 V zmysle § 4 ods. 6 zákona 329/2018 Z. z. zverejňujeme úroveň vytriedenia komunálnych odpadov, ktorá je za rok 2020 - 33,53 %. Sadzba za príslušný rok (2021) je 22 €/t - 20.02.2021 22.56
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Milí rodičia, opäť sa blíži čas priznávania dane, preto sa na Vás obraciame s prosbou, ak chcete prispieť našej Materskej škole, máte teraz možnosť darovať nám 2% z Vašej dane. Bližšie info v prílohe.
_____________________________________________________________________
Vážení rodičia a priatelia školy, obraciame sa na Vás s dôverou a prosbou, aby ste využili možnosť a poukázali našej škole 2% z Vašich daní a tak podporili Rodičovské združenie pri ZŠ Štefana Závodníka. Bližšie info na stránke školy.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Starosta obce ponúka službu osamelo žijúcim seniorom nad 65 rokov alebo nevládnym občanom, ktorým  nemá kto nakúpiť základné potraviny a mali by o túto službu záujem môžu zavolať na obecný úrad na tel.: 042/4358739, 4358731 a 0918 519 302 v pracovných dňoch od 8.00 hod do 11.00 hod. Táto služba bude poskytovaná v čase krízových opatrení.

Opätovne Vás vyzývame k dodržiavaniu všetkých nariadení a opatrení krízového štábu SR. Ďakujeme  občanov za disciplinovaný prístup, hlavne pri nosení rúšok do úradov , obchodov a autobusov. Chránime tým seba aj ostatných.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
 Dávame do pozronosti - Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia - č.1 a č.2
_____________________________________________________________________
   Okresný úrad Považská Bystrica, pozemkový a lesný odbor ukladá vlastníkom, nájomcom a správcom pôdy povinnosť predchádzať výskytu a šíreniu burín na neobrábaných pozemkoch. Usmernenie k zaburineniu pozemkov v zastavanom území obce - 21.4.2020 22.29
_____________________________________________________________________
 starosta obce podpísal v rámci programu Intereg V-A SR -ČR cezhraničnej spolupráce Trenčianskeho kraja a  Zlínskeho kraja zmluvu o spolupráci medzi obcou Pružina (SR) a mestom  Brumov-Bílnice (ČR). Na základe tejto spolupráce bola vypracovaná  žiadosť s názvom Potulky vidiekom pohraničia, kde by sa mala realizovať  stavba  rozhľadne na Chmelisku a cyklotrasa k nej spolu s mobiliárom, ktorá  bude napojená na oficiálnu cyklotrasu TSK a v Brumove cyklotrasa ,   ktorá bude napojená na cyklotrasu Zlínského kraja. Žiadosť bola podaná  na Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, vyhodnocovací  proces má trvať približne  90 dní - 24.6.2019 21.46
_____________________________________________________________________
 V snahe zvýšiť technickú úroveň miestneho rozhlasu v našej obci Pružina spúšťame službu: odosielanie hláseného oznamu formou SMS - priamo do Vášho mobilného telefónu. Z tohto dôvodu sa preto na Vás obraciame s ponukou: HLÁSENIE MIESTNEHO ROZHLASU dostávať SMS-kou ZADARMO. Blžšie info a registračný formulár v priílohe - 11.6.2019 20.59
_____________________________________________________________________
 Obecný úrad Pružina žiada turistickú verejnosť navštevujúcu katastrálne územia Pružina a Briestenné, aby  si potravinové obaly a iný komunálny odpad, ktorý so sebou prinášajú do  prírody,  zároveň odnášali so sebou späť domov, nevytvárali nové  odpadové koše a skládky v prírode, pretože tieto sú zdrojom  lákania voľne žijúcej zveri.   Za  týmto účelom Obecný úrad Pružina zabezpečil informačné tabule , ktoré  sa inštalujú na všetky turistické altánky a verejne dostupné táboriská s  ohniskami.
_____________________________________________________________________
 Obec Pružina na základe sťažnosti občanov na voľný pohyb psov v obci žiada všetkých majiteľov, aby zabezpečili svojich psov  a neumožnili im voľný pohyb po obci, nakoľko tieto psy ohrozujú bezpečnosť a zdravie obyvateľov. Každá osoba, ktorá je vlastníkom alebo držiteľom psa je povinná predchádzať tomu, aby jeho pes útočil alebo iným spôsobom ohrozoval človeka, respektíve spôsoboval škodu na majetku. V opačnom prípade bude obec so zreteľom na zabezpečenie ochrany zdravia obyvateľov nútená postupovať v súlade s platnou legislatívou a zabezpečiť odchyt takýchto psov.
_____________________________________________________________________
 Milí spoluobčania, radi by sme Vás informovali, že v našej obci máte možnosť využiť novú službu - donáška liekov a zdravotných pomôcok až domov. Služba je bezplatná. Lekáreň u Broja na základe Vášho súhlasu vyzdvihne recept u Vášho lekára v Považskej Bystrici, pripraví lieky a pomôcky a dovezie ich ku Vám domov. Môžete si takto telefonicky alebo emailom objednať priamo v lekárni aj voľnopredajný sortiment (teda lieky, na ktoré nie je potrebný recept od doktora). Lekáreň u Broja k nám a do okolitých obcí vozí lieky a zdravotnícke pomôcky každý utorok. Služba je bezplatná.
Viac informácii nájdete na obecnom úrade alebo priamo v Lekárni u Broja v Považskej Bystrici.
_____________________________________________________________________
 Obec Pružina pripravuje projektový zámer CIZS, v rámci Integrovaného regionálneho  operačného programu : Výzvy na predkladanie projektových zámerov za účelom integrácie primárnej zdravotnej starostlivosti formou budovania centier integrovanej zdravotnej starostlivosti, IROP-PO2-SC212-PZ-2018-8v - 7.5.2018 21.50
______________________________________________________________________


-
staršie aktuality >


Odpad
...

 ďaľší vývoz smetných nádob sa uskutoční 15.4.2021
___________________________________________________________________________________
 dávame Vám do pozornosti stránku www.separujodpad.sk, kde sa dozviete všetko potrebné a zaujímavé ohľadom separovania odpadu - 5.4.2011 13:27denné menu
Penzión pod Strážovom  


Kontakt Obecný úrad Pružina:
Obecný úrad Pružina 415, 018 22 Pružina
tel: 042/4358001
tel: 042/4358739
tel: 042/4358731
mobil: 0902245270


NAHLASOVANIE PORÚCH:

0850 111 727  plynárne

0800 159 000  elektrárne

042/433 11 53  vodárne

Návrat na obsah