Aktuálne u nás - Obec Pružina

Prejsť na obsah

Aktuálne u nás

Materská škola
Materská škola Pružina
Riaditeľka MŠ Pružina 125 oznamuje podmienky prijímania detí do materskej školy pre školský  rok 2018/2019:
Miesto podávania žiadostí: MŠ Pružina 125, 018 22 Pružina, kontrola osobných údajov – rodný list dieťaťa.
Termín podávania žiadostí:
od 16. 04. 2018 do 15. 05. 2018.
Žiadosti si môžu rodičia vyzdvihnúť v MŠ v čase od 8°° hod. do 15°° hod. v budove materskej školy.
K žiadosti je potrebné priložiť potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od lekára pre deti a dorast. Potvrdenie musí obsahovať aj údaj o povinnom očkovaní.
Rodičia so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami / ľahko mentálne, zmyslovo a telesne postihnutých a deti s narušenou komunikačnou schopnosťou/, okrem potvrdenia od lekára pre deti a dorast, priložia k žiadosti aj vyjadrenie logopéda, špeciálneho pedagóga a psychológa.
Prednostne sa prijímajú deti:
-   ktoré dovŕšili piaty rok veku,
-   deti s odloženým začiatok plnenia povinnej školskej dochádzky,
-   deti s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky.
Ďalšie podmienky prijatia:
- deti, ktoré dovŕšili tri roky k 1. 9. 2018
-   deti mladšie ako tri ( t. z., ktoré nedovŕšili tri roky k 1. 9. 2018) možno prijať len vtedy ak sú vybavené žiadosti  rodičov detí vo veku od troch rokov.   
Na základe podanej žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy bude  zákonnému zástupcovi zaslané  rozhodnutie o prijatí / neprijatí dieťaťa.  
                                       Jolana Mičkovská
                                        riaditeľka MŠ

Návrat na obsah