Aktuálne u nás - Obec Pružina

Prejsť na obsah

Aktuálne u nás

Materská škola
Materská škola Pružina
Riaditeľka MŠ Pružina 125 oznamuje podmienky prijímania detí do materskej školy pre školský  rok 2019/2020:
Miesto podávania žiadostí: MŠ Pružina 125, 018 22 Pružina, kontrola osobných údajov – rodný list dieťaťa.
Termín podávania žiadostí:
od 30. 04. 2019 do 31. 05. 2019.
Žiadosti si môžu rodičia vyzdvihnúť v MŠ v čase od 7.00 hod. do 15.30 hod. v budove materskej školy.
K žiadosti je potrebné priložiť potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od lekára pre deti a dorast s dátum vystavenia. Potvrdenie musí obsahovať aj údaj o povinnom očkovaní.
Rodičia detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami / ľahko mentálne, zmyslovo a telesne postihnutých a deti s narušenou komunikačnou schopnosťou/, okrem potvrdenia od lekára pre deti a dorast, priložia k žiadosti aj vyjadrenie logopéda, špeciálneho pedagóga a psychológa.
Prednostne sa prijímajú deti:
-   ktoré dovŕšili piaty rok veku,
-   deti s odloženým začiatok plnenia povinnej školskej dochádzky,
-   deti s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky.
Ďalšie podmienky prijatia:
- deti, ktoré dovŕšili tri roky k 1. 9. 2019
-   deti mladšie ako tri ( t. z., ktoré nedovŕšili tri roky k 1. 9. 2019) možno prijať len vtedy ak sú vybavené žiadosti  rodičov detí vo veku od troch rokov.   
Na základe podanej žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy bude  zákonnému zástupcovi vydané rozhodnutie o prijatí / neprijatí dieťaťa.
                             Jolana Mičkovská
                              riaditeľka MŠ

Návrat na obsah