Obec Pružina

Prejsť na obsah
Aktuálne v obci
Správy


_____________________________________________________________________
 UPOZORNENIE: Obec Pružina, ako správca miestnej dane, oznamuje daňovníkom dane z nehnuteľnosti a dane za psa, u ktorých v priebehu minulého roka 2017 (t.j. od 01.01.2017 do 31.12.2017) vznikla alebo zanikla daňová povinnosť (t.j. kúpa nehnuteľnosti, predaj nehnuteľnosti, nájomná zmluva, ukončenie nájmu, bolo vydané stavebné povolenie, vydané kolaudačné rozhodnutie, bola vybudovaná drobná stavba) k nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v katastrálnom území obce Pružina sú povinní v zmysle zákona č. 582/2004 Zb.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov  podať riadné alebo čiastkové daňové priznanie do 31.januára 2018!
 
K podaniu daňového priznania,  dane z nehnuteľnosti je potrebné predložiť Rozhodnutie o povolení vkladu (original) z Okresného úradu, správa katastra Považská Bystrica, príp. list vlastníctva, nájomnú zmluvu, stavebné povolenie, kolaudačné rozhodnutie…
 
Daň za psa -  ak vlastníte psa   staršieho ako 6 mesiacov  a príp. daňová povinnosť za psa zanikla ste povinní  podať daňové priznanie!!!
 
Sadzby dane za pozemky, stavby, byty  a daň za psa   pre rok 2018 sa nemenili. (VZN obce Pružina č. 4/2016 o miestnych daniach a miestnom za komunálny odpady a drobné stavebné odpady).
_____________________________________________________________________
  Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad na území obce Pružina bol na rok 2018 schválený vo výške: 22,00/osoba/rok.
 
Obec Pružina upozorňuje občanov, že v zmysle § 80 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov sú povinní nahlásiť všetky zmeny skutočnost (vznik, zmenu a zánik poplatkovej povinnosti) najneskôr do 30 dní, od kedy  zmena nastala!   
Ak daňovník žiada o zníženie alebo odpustenie poplatku za komunálny odpad je povinný ku žiadosti predložiť požadované doklady. Žiadosť a doklady v zmysle VZN č. 4/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a Dodatku č. 1/2017 k tomuto VZN je potrebné doručiť na OU v Pružine do 31.01.2018!
 
(Dokumenty a tlačivá sú zverejnená na stránke obce www.pruzina.eu)  
 
V prípade potreby kontaktujte zodpovedného zamestnanca p. D. Mikulovú, č.tel.  042/4358731, kanc. č. 4)
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
 Obec Pružina má spracovaný "VIRTUÁLNY CINTORÍN". Môžete si ho pozrieť tiež na tomto odkaze: http://www.virtualnycintorin.sk/obce/1236 - 25.7.2017 22.11
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
  ak máte záujem o kominárske práce, môžete sa prihlásiť na telefónnom čísle 0908 538 315 alebo na mailovej adrese  karolpaulec@centrum.sk - 3.5.2017 20.51
_____________________________________________________________________
  Okresný úrad Považská Bystrica, pozemkový a lesný odbor ukladá vlastníkom, nájomcom a správcom pôdy povinnosť predchádzať výskytu a šíreniu burín na neobrábaných pozemkoch. Bližšie info "tu" - 25.4.2017 21.34
_____________________________________________________________________
ZMENA otváracích hodín od 1.11.2017:  v zbernom dvore sa nachádza sud na použitý kuchynský olej, kde ho môžete v otváracích hodinách nosiť. Otváracíe hodiny si môžete pozrieť "tu" - 5.1.2017 21.18
_____________________________________________________________________
 dokumenty z posledného zasadnutia OZ si môžete pozrieť "tu" - 16.12.2016 21.00
______________________________________________________________________

________________________________________________________________________

 štátna ochrana prírody SR nám zaslala list ohľadom oznamení stretu ľudí s medveďom. Pozrieť si ho môžete "tu" - 12.3.2012 15.44


-
staršie aktuality >


Odpad
...

 ďaľší vývoz smetných nádob sa uskutoční 25.1.2018
___________________________________________________________________________________
 dávame Vám do pozornosti stránku www.separujodpad.sk, kde sa dozviete všetko potrebné a zaujímavé ohľadom separovania odpadu - 5.4.2011 13:27

Oznámenie Polície SR

Polícia upozorňuje !
Polícia upozorňuje majiteľov motorových vozidiel, motorových trojkoliek a štvorkoliek, terénnych motocyklov, ale aj skútrov na jazdu po lesných a poľnohospodárskych pozemkoch bez povolenia. Taktiež upozorňuje na jazdu motorovým vozidlom, ktoré nie je registrované a nemá platné evidenčné čislo po cestných komunikáciach.
Pre ďaľšie info klikni "TU".

10.4.2010
125. výročie úmrtia Štefana Závodníka

Štefan Závodník 2.9.1813 - 12.2.1885
Do histórie obce Pružina i celého Slovenska sa zapísal ako významná osobnosť boja za pravdu národa a cirkvi. Jeho snahou bolo povzniesť ľud hospodársky, spoločensky i kultúrne.
Kňaz, národovec a vlastenecký učiteľ, ktorý v Pružine prežil 35 najplodnejších rokov svojho života - Štefan Závodník....


(čítať ďalej)


denné menu

Kontakt Obecný úrad Pružina:
Obecný úrad Pružina 415, 018 22 Pružina
tel: 042/4358001
tel: 042/4358739
tel: 042/4358731
mobil: 0902245270


Telefónne čísla


Návrat na obsah