OZ 12.2014-11.2018 - Obec Pružina

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

OZ 12.2014-11.2018

Obecné zastupiteľstvo > Dokumenty zo zasadnutí OZ

Zasadnutia OZ od december 2014 - do november 2018

zasadnutie OZ 29.3.2017
pozvánka
prezenčná listina
uznesenie
zápisnica
Návrh na čerpanie rezervného fondu – ku schváleniu v OZ 29. 3. 2017
Návrh na zmenu rozpočtu

zasadnutie OZ 17. februára 2017
pozvánka
prezenčná listina
uznesenie
zápisnica
zmeny rozpočtu
zasadnutie OZ 20. január 2017 - mimoriadne
uznesenie
zápisnica
zmeny rozpočtu
zasadnutie OZ 16. decembra 2016
pozvánka
prezenčná listina
uznesenie
zápisnica
VZN č.4/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Pružina
Dodatok č. 1 k VZN č.2/2015 o podmienkach a spôsobe financovania MŠ a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Pružina - návrh
Návrh na schválenie réžie v ŠJ na rok 2017
Návrh na schválenie réžie v ŠJ na rok 2017 - príloha
Programový rozpočet na rok 2017, 2018 a 2019
Návrh PR na rok 2017, 2018 a 2019 v číslach
Návrh rozpočtu- 2017,2018,2019 podrobný
zasadnutie OZ 1. decembra 2016 - mimoriadne
pozvánka
prezenčná listina
uznesenie
VZN 3/2016 o územno-plánovacej dokumentácie ÚPN – O Pružina
zasadnutie OZ 12. august 2016
pozvánka
uznesenie
zápisnica
Výročná správa za konsolidovaný celok Obce Pružina za rok 2015
Dodatok správy audítora o overení výročnej správy
Konsolidovaná súvaha 2015

Poznámky KUZ za rok 2015
Sprava auditora_KUZ 2015
tabuľky
VZN 2/2016 - O NAKLADANÍ S KOMUNÁLNYMI ODPADMI A DROBNÝMI STAVEBNÝMI
             ODPADMI NA ÚZEMÍ OBCE PRUŽINA

návrh na čerpanie Rezervného fondu
Štatút Klubu dôchodcov Pružina
monitorovacia správa k programovému rozpočtu
zasadnutie OZ 15.4.2016
pozvánka
prezenčná listina
uznesenie
zápisnica
Záverečný účtet obce za rok 2015
Správa audítora k individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2015 obce Pružina
prehľad investičných akcií za rok 2015
monitoring, rozpočet, výdavky 2015
hodnotiaca správa, výdavky
dodatok č.1 k zásadám hospodárenia z fin. prostriedkami Obce Pružina
stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu
VZN o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom znečisťovania ovzdušia
návrh na zmeny rozpočtu
zasadnutie OZ 11.3.2016 - mimoriadne
prezenčná listina
uznesenie
zápisnica
príloha k uzneseniu a zápisnici - návrh na zmeny rozpočtu


zasadnutie OZ 28.1.2016 - mimoriadne
pozvánka
prezenčná listina
uznesenie
zápisnica
zasadnutie OZ 11. december 2015
pozvánka
prezenčná listina
uznesenie
zápisnica
VZN č. 2/2015 o podmienkach a spôsobe financovania materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Pružina  
DODATOK č. 1 k VZN obce Pružina č. 4/2014 zo dňa 05.12.2014 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Pružina  
školská jedáleň - prevádzkové náklady
programový rozpočet 2016
rozpočet na rok 2016, s výhľadom na roky 2017 a 2018
zasadnutie OZ 5.11.2015 - mimoriadne
prezenčná listina
uznesenie
zápisnica
zasadnutie OZ 25.9.2015
prezenčná listina
uznesenie
zápisnica
Účtovná závierka konsolidovaného celku obce Pružina za rok 2014
Správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky konsolidovaného celku obce Pružina za rok 2014
Výročná správa a Správa o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou za rok 2014
zmeny rozpočtu

zasadnutie OZ 5.6.2015
prezenčná listina
uznesenie
zápisnica
Smernica - „Zásady udeľovania Čestného občianstva obce Pružina,  Ceny obce Pružina a Ceny starostu obce Pružina
príloha - poznámky účtovnej jednotky
príloha - zmeny rozpočtu
príloha - správa auditora
príloha - stanovisko hlavného kontrolóra
príloha - záverčný účet obce
VZN 1/2015 - sociálne služby
zasadnutie OZ 10.4.2015 - mimoriadne
uznesenie
zápisnica
zasadnutie OZ 27.3.2015
pozvánka
prezenčná listina
uznesenie
zápisnica
návrh na zmeny rozpočtu - schválený

1. zasadnutie OZ  5.12.2014

prezenčná listina

uznesenie


zápisnica


príloha - návrh na zmeny rozpiočtu k 5.12.2014


priloha - návrh rozpočtu na roky 2015, 2016, 2017


príloha - programový rozpočet na rok 2015


príloha - rozpočtový harmonogram na rok 2015


príloha - stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu


príloha - zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami


doplnok č.2 k VZN 1/2013 - o podmienkach a spôsobe financovania materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce


VZN č.1/2014 - o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce


VZN č.2/2014 - o dočasnom obmedzení alebo zákaze užívania pitnej vody na iné účely v čase jej nedostatku a o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp


VZN č.3.2014 - o zákaze prevádzkovať niektoré hazardné hry na území obce


VZN č.4/2014 - o miestnych daniach a miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
na území obce Pružina


príhovor starostu obce


sľub starostu obce


Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky