OZ 12.2018 - 11.2022 - Obec Pružina

Prejsť na obsah

OZ 12.2018 - 11.2022

Obecné zastupiteľstvo > Dokumenty zo zasadnutí OZ
ZASADNUTIA OZ DECEMBER 2018  -  NOVEMBER 2022
Zasadnutie 25.9.2019
pozvánka
prezenčná listina
uznesenie
zápisnica
Dodatok č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu Obce Pružina č. 2/2018, ktorým sa určuje výška príspevkov v škole a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Pružina - návrh - 10.9.2019
Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2019 o podmienkach a spôsobe financovania materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Pružina - návrh - 10.9.2019

Zasadnutie 28.8.2019 - mimoriadne
prezenčná listina
uznesenie
zápisnica
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Pružina č. 1/2019 o určení výšky  príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné  náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej  pôsobnosti Obce Pružina - návrh - zverejnené 12.8.2019

Zasadnutie 25.6.2019
pozvánka
prezenčná listina
uznesenie
zápisnica
Dodatok č. 2 k VZN Obce Pružina č. 2/2018, ktorým sa určuje výška  príspevkov v škole a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti  obce Pružina - návrh - zverejnené 11.6.2019
Konsolidovaná účtovná závierka Obce Pružina za rok 2018
Konsolidovaná výročná správa za rok 2018
Zmeny rozpočtu shválené v OZ 25.6.2019
Zasadnutie 29.4.2019 - mimoriadne
prezenčná listina
uznesenie
zápisnica

Zasadnutie 27.3.2019
Záverečný účet 2018
Stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu za rok 2018
Správa nezávislého audítora o overení individuálnej účtovnej závierky obce za rok 2018
Hodnotiaca správa - výdavky 2018
Zmeny rozpočtu obce k 27.3.2019
Školská jedáleň - réžia 2018
Školská jedáleň - réžia 2019
Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Obce Pružina č. 2/2018, ktorým sa určuje výška príspevkov v škole a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Pružina
Zasadnutie 7.12.2018
pozvánka
uznesenie
zápisnica
sľub starostu
sľub poslancov
uznesenie z ustanovujúceho OZ
príhovor starostu obce
VZN č. 2/2018, ktorým sa určuje výška príspevkov v škole a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Pružina - návrh
požiadavky na dotácie podľa VZN č. 2/2017
Návrh rozpočtu na rok 2019 s výhľadom na roky 2020 a 2021
Návrh na zmenu rozpočtu


Návrat na obsah