OZ 12.2018 - 11.2022 - Obec Pružina

Prejsť na obsah

OZ 12.2018 - 11.2022

Obecné zastupiteľstvo > Dokumenty zo zasadnutí OZ
ZASADNUTIA OZ DECEMBER 2018  -  NOVEMBER 2022
Zasadnutie 28.8.2020 - mimoriadne
prezenčná listina
uznesenie

Zasadnutie 15.7.2020
pozvánka
prezenčná listina
uznesenie
zápisnica
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2020
Sprava auditora KUZ 2019 Pružina
Konsolidovaná výročná správa 2019
Návrh na zmenu rozpočtu
Zasadnutie 24.4.2020
pozvánka
prezenčná listina
uznesenie
zápisnica
Záverečný účet obce za rok 2019 - zverejnené 27.4.2020
Hodnotiaca správa k programového rozpočtu obce Pružina - zverejnené 27.4.2020
STANOVISKO HLAVNÉHO KONTROLÓRA K NÁVRHU ZÁVEREČNÉHO ÚČTU OBCE PRUŽINA ZA ROK 2019 - zverejnené 27.4.2020
Správa o kontrolnej činnosti rok 2019 - zverejnené 27.4.2020
Dodatok č.3 k VZN 2/2018 - výška príspevkov v škole a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Pružina - zverejnené 27.4.2020
Režijné náklady za ŠJ za rok 2019 -podklady pre rok 2020 - zverejnené 27.4.2020
Školská jedáleň pri MŠ Pružina - prevádzkové náklady - zverejnené 27.4.2020
zmeny rozpočtu schválené v OZ k 31.3.2020
stanovisko audítorky
Zasadnutie 11.12.2019
pozvánka
prezenčná listina
uznesenie
zápisnica
VZN 4/2019 o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom znečisťovania ovzdušia
VZN 3/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Pružina
Finančný rozpočet obce na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 a 2022 -
Programový rozpočet obce na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 a 2022 -
Programový rozpočet obce na rok 2020, 2021 a 2022
Schválenie žiadosti o poskyt. dotácie
zmeny rozpočtu schválené v OZ k 11.12.2019
Podklady k výpočtu dane za komunálny odpad na rok 2020 - zverejnené 25.11.2019
Zasadnutie 25.9.2019
pozvánka
prezenčná listina
uznesenie
zápisnica
Dodatok č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu Obce Pružina č. 2/2018, ktorým sa určuje výška príspevkov v škole a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Pružina - návrh - 10.9.2019
Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2019 o podmienkach a spôsobe financovania materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Pružina - návrh - 10.9.2019
Dodatok č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu Obce Pružina č. 2/2018, ktorým sa určuje výška príspevkov v škole a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Pružina - schválené
Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2019 o podmienkach a spôsobe financovania materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Pružina - schválené
Zasadnutie 28.8.2019 - mimoriadne
prezenčná listina
uznesenie
zápisnica
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Pružina č. 1/2019 o určení výšky  príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné  náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej  pôsobnosti Obce Pružina - návrh - zverejnené 12.8.2019
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Pružina č. 1/2019 o určení výšky  príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné  náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej  pôsobnosti Obce Pružina - schválené
Zasadnutie 25.6.2019
pozvánka
prezenčná listina
uznesenie
zápisnica
Dodatok č. 2 k VZN Obce Pružina č. 2/2018, ktorým sa určuje výška  príspevkov v škole a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti  obce Pružina - návrh - zverejnené 11.6.2019
Konsolidovaná účtovná závierka Obce Pružina za rok 2018
Konsolidovaná výročná správa za rok 2018
Zmeny rozpočtu shválené v OZ 25.6.2019
Zasadnutie 29.4.2019 - mimoriadne
prezenčná listina
uznesenie
zápisnica

Zasadnutie 27.3.2019
pozvánka
prezenčná listina
uznesenie
zápisnica
Záverečný účet 2018
Stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu za rok 2018
Správa nezávislého audítora o overení individuálnej účtovnej závierky obce za rok 2018
Hodnotiaca správa - výdavky 2018
Zmeny rozpočtu obce k 27.3.2019
Návrh na čerpanie Rezervného fondu ku schváleniu v OZ 27. 3. 2019
Školská jedáleň - réžia 2018
Školská jedáleň - réžia 2019
Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Obce Pružina č. 2/2018, ktorým sa určuje výška príspevkov v škole a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Pružina
Zasadnutie 7.12.2018
pozvánka
uznesenie
zápisnica
sľub starostu
sľub poslancov
uznesenie z ustanovujúceho OZ
príhovor starostu obce
VZN č. 2/2018, ktorým sa určuje výška príspevkov v škole a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Pružina - návrh
požiadavky na dotácie podľa VZN č. 2/2017
Návrh rozpočtu na rok 2019 s výhľadom na roky 2020 a 2021
Návrh na zmenu rozpočtu


Návrat na obsah