OZ 12.2018 - 11.2022 - Obec Pružina

Prejsť na obsah

OZ 12.2018 - 11.2022

Obecné zastupiteľstvo > Dokumenty zo zasadnutí OZ
ZASADNUTIA OZ DECEMBER 2018  -  NOVEMBER 2022
Zasadnutie 15.7.2020
pozvánka
Zasadnutie 24.4.2020
pozvánka
prezenčná listina
uznesenie
zápisnica
Záverečný účet obce za rok 2019 - zverejnené 27.4.2020
Hodnotiaca správa k programového rozpočtu obce Pružina - zverejnené 27.4.2020
STANOVISKO HLAVNÉHO KONTROLÓRA K NÁVRHU ZÁVEREČNÉHO ÚČTU OBCE PRUŽINA ZA ROK 2019 - zverejnené 27.4.2020
Správa o kontrolnej činnosti rok 2019 - zverejnené 27.4.2020
Dodatok č.3 k VZN 2/2018 - výška príspevkov v škole a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Pružina - zverejnené 27.4.2020
Režijné náklady za ŠJ za rok 2019 -podklady pre rok 2020 - zverejnené 27.4.2020
Školská jedáleň pri MŠ Pružina - prevádzkové náklady - zverejnené 27.4.2020
zmeny rozpočtu schválené v OZ k 31.3.2020
stanovisko audítorky
Zasadnutie 11.12.2019
pozvánka
prezenčná listina
uznesenie
zápisnica
VZN 4/2019 o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom znečisťovania ovzdušia
VZN 3/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Pružina
Finančný rozpočet obce na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 a 2022 -
Programový rozpočet obce na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 a 2022 -
Programový rozpočet obce na rok 2020, 2021 a 2022
Schválenie žiadosti o poskyt. dotácie
zmeny rozpočtu schválené v OZ k 11.12.2019
Podklady k výpočtu dane za komunálny odpad na rok 2020 - zverejnené 25.11.2019
Zasadnutie 25.9.2019
pozvánka
prezenčná listina
uznesenie
zápisnica
Dodatok č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu Obce Pružina č. 2/2018, ktorým sa určuje výška príspevkov v škole a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Pružina - návrh - 10.9.2019
Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2019 o podmienkach a spôsobe financovania materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Pružina - návrh - 10.9.2019
Dodatok č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu Obce Pružina č. 2/2018, ktorým sa určuje výška príspevkov v škole a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Pružina - schválené
Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2019 o podmienkach a spôsobe financovania materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Pružina - schválené
Zasadnutie 28.8.2019 - mimoriadne
prezenčná listina
uznesenie
zápisnica
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Pružina č. 1/2019 o určení výšky  príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné  náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej  pôsobnosti Obce Pružina - návrh - zverejnené 12.8.2019
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Pružina č. 1/2019 o určení výšky  príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné  náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej  pôsobnosti Obce Pružina - schválené
Zasadnutie 25.6.2019
pozvánka
prezenčná listina
uznesenie
zápisnica
Dodatok č. 2 k VZN Obce Pružina č. 2/2018, ktorým sa určuje výška  príspevkov v škole a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti  obce Pružina - návrh - zverejnené 11.6.2019
Konsolidovaná účtovná závierka Obce Pružina za rok 2018
Konsolidovaná výročná správa za rok 2018
Zmeny rozpočtu shválené v OZ 25.6.2019
Zasadnutie 29.4.2019 - mimoriadne
prezenčná listina
uznesenie
zápisnica

Zasadnutie 27.3.2019
pozvánka
prezenčná listina
uznesenie
zápisnica
Záverečný účet 2018
Stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu za rok 2018
Správa nezávislého audítora o overení individuálnej účtovnej závierky obce za rok 2018
Hodnotiaca správa - výdavky 2018
Zmeny rozpočtu obce k 27.3.2019
Návrh na čerpanie Rezervného fondu ku schváleniu v OZ 27. 3. 2019
Školská jedáleň - réžia 2018
Školská jedáleň - réžia 2019
Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Obce Pružina č. 2/2018, ktorým sa určuje výška príspevkov v škole a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Pružina
Zasadnutie 7.12.2018
pozvánka
uznesenie
zápisnica
sľub starostu
sľub poslancov
uznesenie z ustanovujúceho OZ
príhovor starostu obce
VZN č. 2/2018, ktorým sa určuje výška príspevkov v škole a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Pružina - návrh
požiadavky na dotácie podľa VZN č. 2/2017
Návrh rozpočtu na rok 2019 s výhľadom na roky 2020 a 2021
Návrh na zmenu rozpočtu


Návrat na obsah