Zamestnanci obecného úradu - Obec Pružina

Prejsť na obsah

Zamestnanci obecného úradu

Obecný úrad
 • Ing. Belavá Marta - ekonomika a účtovníctvo - belava.marta@gmail.com

  • Ďurišová Eva       - správa majetku a účtovníctvo - durisova.durisova@gmail.com
  • Kardošová Ida     - matrika, overovanie písomností, evidencia obyvateľstva, mzdy - matrika@pruzina.eu
  • Mikulová Dana    - správa daní a poplatkov, podateľňa - daniela.mikulova@gmail.com
  • Dana Kušnieriková - doručovateľka, upratovačka
  • Pavol Valášek - správca obecných budov a koordinátor aktiv.pracov
  • Peter Velič - ČOV
  • Ján Janáč  - ČOV, zberný dvor
  • Miroslav Suchár - pomocný robotník
  • Vladimír Jurkech - pomocný robotník
  • Vladimír Belavý - pomocný robotník
  • Pavol Pastorek - pomocný robotník
  • Marcela Priedhorská - pomocný robotníkMaterská škola Pružina:

 • Mária Jakubechová - riaditeľka
 • Bc. Miroslava  V r á b l o v á - učiteľka - tohto času na MD

 • Ľubica   J a n c e - učiteľka

 • Daniela  H l u b i n o v á - učiteľka
 • Mgr. Zuzana  K o s t k o v á - učiteľka
 • Bc. Monika  P r i e d h o r s k á - učiteľka
 • Mgr. Ľudmila  B u č k o v á  K v a š š a y o v á - učiteľka
 • Monika  Z a ch a r o v á - školníčka

 • Beáta  D o m a n i c k á  /úväzok/ - pomocná silaJedáleň pri MŠ:

 • Viera  B a h n o v á - vedúca školskej jedálne

 • Viera  K o z á k o v á  - hlavná kuchárka

 • Eva  Ď u r i š o v á - pomocná kuchárka

 • Beáta  D o m a n i c k á  /úväzok/ - pomocná sila

 • Alena  P a p u č o v á -  pomocná sila
Návrat na obsah