Zamestnanci obecného úradu - Obec Pružina

Prejsť na obsah

Zamestnanci obecného úradu

Obecný úrad
 • Ing. Belavá Marta - ekonomika a účtovníctvo - belava.marta@gmail.com

 • Ďurišová Eva       - správa majetku a účtovníctvo

 • Kardošová Ida     - matrika, overovanie písomností, evidencia obyvateľstva, mzdy - matrika@pruzina.eu

 • Mikulová Dana    - správa daní a poplatkov, podateľňa - daniela.mikulova@gmail.com
 • Dana Kušnieriková - doručovateľka, upratovačka
 • Vojtech Kvaššay - správca cintorína, obecných budov a koordinátor aktiv.pracov.Materská škola Pružina:

 • Jolana Mičkovská - riaditeľka

 • Bc. Miroslava V r á b l o v á - učiteľka

 • Ľubica  J a n c e - učiteľka

 • Mária J a k u b e c h o v á - učiteľka
 • Mgr. Zuzana K o s t k o v á - učiteľka
 • Bc. Monika P r i e d h o r s k á - učiteľka
 • Monika Z a ch a r o v á - školníčka

 • Beáta  D o m a n i c k á  /úväzok/ - pomocná silaJedáleň pri MŠ:

 • Viera  B a h n o v á - vedúca školskej jedálne

 • Viera K o z á k o v á  - hlavná kuchárka

 • Eva  Ď u r i š o v á - pomocná kuchárka

 • Beáta  D o m a n i c k á  /úväzok/ - pomocná sila
Návrat na obsah