Preskočiť na obsah

VZN č. 2/2024 zo dňa 27.06.2024,KTORÝM SA RUŠÍ VZN Č. 4/2019 O POPLATKU ZA ZNEČISŤOVANIE OVZDUŠIA MALÝM ZDROJOM ZNEČISŤOVANIA OVZDUŠIA