Dokumenty - Obec Pružina

Prejsť na obsah

Dokumenty

Obecné zastupiteľstvo
Materiály k zasadnutiu OZ v Pružine v decembri 2022

  • návrh rozpočtu na rok 2023 s výhľadom na roky 2024 a 2025 - 1.12.2022
  • návrh dodatku č. 1 k VZN č. 2/2021 o podmienkach financovania MŠ a škol.zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Pružina - 1.12.2022
  • návrh dodatku č. 1 k VZN č. 1/2022, ktorým sa určuje výška príspevkov v MŠ a školských zriadeniach obce - 1.12.2022
  • VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 2/2022 zo dňa xx.12.2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Pružina - 1.12.2022
  • D o d a t o k č. 4 k všeobecne záväznému nariadeniu č. 1 /2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Pružina - 1.12.2022
  • programový rozpočet na roky 2023 2024 a 2025 - zámery a ciele - 1.12.2022
  • programový rozpočet na roky 2023, 2024, 2025 - 1.12.2022
Návrat na obsah