Informácie - Obec Pružina

Prejsť na obsah

Informácie

Organizácie > TJ Strážov Pružina
Názov organizácie: Telovýchovná jednota Strážov Pružina
Sídlo:                       018 22  Pružina č. 415
IČO:                         30231159
DIČ:                         2020685392
Bankové spojenie:   Slovenská sporiteľňa, a.s. pobočka Považská Bystrica
číslo účtu:                 0063669705/0900, IBAN SK6109000000000063669705
Štatutárny orgán:      Roman Hija, predseda TJ Strážov Pružina
Druh činnosti:            športová - futbal, turistika, stolný tenis a cyklistika
Spôsob založenia:     v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. - dobrovoľné združenie
                                 občanov
Registrácia stanov  Ministerstvo vnútra SR  č.spisu:  VVS/1-900/91298-1   5.12.2002.
Členské poplatky:    schvaľujú sa v jednotlivých oddieloch TJ  Strážov Pružina samostatne na svojich členských schôdzach.
                              
Výbor TJ Strážov Pružina:
                                  Roman Hija- predseda TJ
                                  Členovia:   Michal Ušiak
                                                     Peter Vrábel - stolný tenis
                                                     Ivan Kardoš  - futbal
                                                     Peter Kardoš - futbal
                                                     Jozef Kozák -
                                                     Marta Belavá - turistika
                                                     Ján Priedhorský - cyklistika
                                                     Daniel Priedhorský - cyklistika.
Tento výbor bol zvolený mimoriadnou výročnou členskou schôdzou 16.11.2008
uznesením A/2.
TJ Strážov Pružina svoju webovú stránku nemá zriadenú, všetky údaje a činnosť, ako i pozvánky sú prezentované na internetovej stránke obce:
www.pruzina.eu.
Návrat na obsah