Preskočiť na obsah

Klub dôchodcov

Oddychová zóna

Mládežníka organizácia SZOPK pri SEV Poniklec Považská Bystrica vypracovala v roku 2011 projekt ,,Zlepšenie životného prostredia v obci Pružina, kde žijeme a pôsobíme“, ktorý bol zaslaný Nadácií Slovenskej sporiteľne o poskytnutie nenávratnej dotácie. Vzhľadom na to, že tohto roku nepodporuje projekty, ktoré sa týkajú životného prostredia ani našej organizácii neboli schválené finančné prostriedky, preto projekt uskutočňujeme dobrovoľne.
20 členov MO SZOPK je mládež (stredoškolská a vysokoškolská) z Pružiny. Mládeži nie je ľahostajné životné prostredie, kde žije a pôsobí, a preto tento rok okrem obnovy a ochrany NPR Manínska tiesňava a NPR Strážov pracuje počas letných prázdnin na uvedenom projekte. Projekt rieši environmentálny problém v obci Pružina – časť Potôčky zlikvidovanie nelegálnej skládky v dĺžke 1 100 m po oboch stranách v šírke 20 m. Povrch územia je prekrytý antropogénnou vrstvou navážok (výkopová zemina, stavebný odpad, domový odpad). Cez územie tečie Bezmenný potok (pravostranný prítok potoka Pružinky v správe Lesy SR, š. p.). Cieľ projektu – zachovanie brehových porastov s pôvodnými drevinami, podporenie funkčnosti a stability územia nasledujúcimi činnosťami:
–   vykosenie trávy a zlikvidovanie buriny po oboch stranách dané do kompostu,
–   zlikvidovanie nelegálnych skládok domového odpadu,
–   ošetrenie drevín slabšej kondície,
–   odstránenie suchých a odumretých drevín,
–   nahradenie sadenicami, ktorých drevinná skladba bude zodpovedať pôvodnej štruktúre brehových porastov,
–   splanírovanie územia,
–   vytvorenie oddychovej zóny pre deti MŠ a 1. – 4. ročník ZŠ ako aj pre širokú verejnosť,
–   osadenie lavičiek, detské ihrisko s húpačkami a pieskoviskom,
–   vybudovanie studničky,
ktoré sú už na 75 % uskutočnené v rámci Roka dobrovoľníctva 2011 mládežou z Ponikleca Považská Bystrica, verejno-prospešnými pracovníkmi OÚ Pružina, členmi Klubu dôchodcov Pružina a občanmi Pružiny za pomoci spolupráce firmami VK-SOK, Krovmont – Dušan Jance, Oľga Apoleníková – SHR. Túto oddychovú zónu chceme dokončiť do konca septembra a pokračovať v ďalšej časti projektu (osadenie lavíc z prírodného materiálu, náučný chodník – spoznávanie drevín a rastlín).

Veríme, že aktivitami Mládežníckej organizácie ZO SZOPK pri SEV Poniklec Považská Bystrica, ktorá bude sídliť a pôsobiť v obci  Pružina od decembra 2011 a nápomocná v budúcnosti pri vypracovaní projektov na zlepšenie životného prostredia. Svojím pôsobením na ekologické myslenie obyvateľstva vybuduje lokalitu s významnou krajinotvornou a estetickou funkciu nad ktorou bude mať patronát mládež zo SZOPK pri SEV Poniklec, Klub dôchodcov Pružina a OÚ Pružina.

Vypracovala: autor projektu a predsedníčka ZO SZOPK pri SEV Poniklec Považská Bystrica – Bc. Viera Križanová