OZ 11.2022 - 11.2026 - Obec Pružina

Prejsť na obsah

OZ 11.2022 - 11.2026

Obecné zastupiteľstvo > Dokumenty zo zasadnutí OZ
ZASADNUTIA OZ NOVEMBER 2022  -  NOVEMBER 2026
Zasadnutie 16. marec 2023
pozvánka
prezenčná listina
uznesenie
zápisnica
VZN č.1/2023 - o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Pružina - 16.3.2023
príloha č.1 - Školská jedáleň pri MŠ Pružina č. 125 PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY
Individuálna účtovná závierka obce Pružina za r. 2022
Správa nezávislého audítora
správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Pružina za rok 2022

Zasadnutie 16. december 2022
pozvánka
prezenčná listina
uznesenie
zápisnica
Schválený rozpočet na rok 2023 s výhľadom na roky 2024 a 2025
dodatok č. 1 k VZN č. 2/2021 o podmienkach financovania MŠ a škol.zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Pružina
Dodatok č.1 k VZN obce Pružina č. 1/2022, ktorým sa určuje výška príspevkov v škole a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Pružina
VZN č. 2/2022 zo dňa 17.12.2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Pružina
Dodatok č. 4 k VZN č. 1 /2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Pružina
programový rozpočet na roky 2023 2024 a 2025 - zámery a ciele
programový rozpočet na roky 2023 2024 a 2025
rozpočtové opatrenie - RO-23 2022

Zasadnutie 24.11.2022 - ustanovujúce
pozvánka
prezenčná listina
uznesenie
zápisnica
príhovor starostu
sľub starostu
sľub poslancov
Návrat na obsah