OZ 12.2018 - 11.2022 - Obec Pružina

Prejsť na obsah

OZ 12.2018 - 11.2022

Obecné zastupiteľstvo > Dokumenty zo zasadnutí OZ > Archív zasadnutí OZ
ZASADNUTIA OZ DECEMBER 2018  -  NOVEMBER 2022
Zasadnutie 20.10.2022
prezenčná listiny
uznesenie
zápisnica
Monitorovaciu správu k programovému rozpočtu
Správu ZŠ za šk.r. 2021/2022
Správu MŠ za šk.r. 2021/2022Zasadnutie 10.8.2022 - mimoriadne
prezenčná listina
uznesenie
návrh na zmeny rozpočtu
N á v r h  na čerpanie z rezervného fondu
zápisnica
Zasadnutie 30.6.2022
prezenčná listina
uznesenie
zápisnica
Dodatok č. 3 k VZN č. 1 /2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Pružina
VZN obce Pružina č. 1/2022, ktorým sa určuje výška príspevkov v škole a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Pružina
konsolidovaná účtovná závierka obce Pružina za rok 2021
konsolidovaná výročná správa obce Pružina za rok 2021
správa nezávislého  audítora o overení konsolidované účtovnej závierky a overení konsolidovanej   výročnej správy za rok 2021
Zmeny rozpočtu ku schválenie v OZ 30.6.2022
Zmeny rozpočtu schválené starostom + dot.ÚPSVaR

Zasadnutie 25.5.2022 - mimoriadne
uznesenie
zápisnica
Návrh na zmenu rozpočtu

Zasadnutie 18.5.2022 - mimoriadne
prezenčná listina
uznesenie
Návrh na zmenu rozpočtu
zápisnica
Zasadnutie 31.3.2022
pozvánka
prezenčná listina
uznesenie
zápisnica
Hodnotiacu správu k programovému rozpočtu za r. 2021
Záverečný účet za rok 2021
Stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu obce za rok 2021
Dodatok č. 2 k VZN č. 1 /2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Pružina
individuálna účtovná závierka
správa nezávislého audítora k ind. účt.závierke
Správa o kontrolnej činnosti za rok  2021


Zasadnutie 10.1.2022 - mimoriadne
prezenčná listina
uznesenie
Zasadnutie 15.12.2021
pozvánka
prezenčná listina
uznesenie
zápisnica
Návrh na zmenu rozpočtu
Finančný rozpočet na rok 2022 s výhľadom na roky 2023 a 2024
Programový rozpočet Obce Pružina na rok 2022
Návrh programového rozpočtu Obce Pružina na rok 2022 a na roky 2023 a 2024
Plánované investičné akcie – rok 2022 schválené OZ v rozpočte na r. 2022
Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky obce Pružina k návrhu viacročného rozpočtu na rok 2022-2024
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2022
Schválené žiadosti o poskyt.dotácie podľa VZN 2/2017
VZN č. 2/2021 o podmienkach a spôsobe financovania materskej školy a školských zariadení                                v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Pružina


Zasadnutie 29.9.2021
pozvánka
prezenčná listina
uznesenie
zápisnica
Návrh na zmenu rozpočtu
MONITOROVACIA SPRÁVA K PROGRAMOVÉMU ROZPOČTU  O B C E  P R U Ž I N A   k 30. 6. 2021
VZN č. 2/2021 o podmienkach a spôsobe financovania materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Pružina

Zasadnutie 16.7.2021 - mimoriadne
uznesenie
Zasadnutie 25.6.2021
pozvánka
prezenčná listina
uznesenie
zápisnica
Návrh na zmenu rozpočtu
konsolidovaná účtovná závierka účtovnej jednotky verejnej správy k 31.12.2020
Poznámky konsolidovanej účtovnej závierky obce Pružina zostavenej k 31. decembru 2020
Konsolidovaná výročná správa za rok 2020
správa nezávislého auditora
Dodatok č. 2 k Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2019 o podmienkach a spôsobe financovania materskej školy a školských zariadení      v                            zriaďovateľskej pôsobnosti obce Pružina - návrh - zverejnené 8.6.2021
Plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2021
VZN č. 1/2021 o vodení psov a sume za náhradnú evidenčnú známku psa na území obce Pružina
Zasadnutie 26.3. 2021
pozvánka
uznesenie
zápisnica
Návrh na zmenu rozpočtu
Záverečný účet obce za rok 2020 - zverejnené 10.3.2021
Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 1 /2019 ŠJ - PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY - zverejnené 10.3.2021
ŠJ - PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY - príloha - zverejnené 10.3.2021
INDIVIDUÁLNA ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA - zverejnené 18.3.2021
Poznámky individuálnej účtovnej závierky zostavenej k 31. 12. 2020 - zverejnené 18.3.2021
správa nezávislého audítora - zverejnené 18.3.2021
STANOVISKO HLAVNÉHO KONTROLÓRA K NÁVRHU ZÁVEREČNÉHO ÚČTU OBCE PRUŽINA ZA ROK 2020
Správa o kontrolnej činnosti rok 2020

Zasadnutie 5.2.2021 - mimoriadne
prezenčná listina
uznesenie
zápisnica

Zasadnutie  18.12.2020
pozvánka
prezenčná listina
uznesenie
zápisnica
DODATOK č. 2 k VZN č. 2/2016 o nakladaní s komunálymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Pružina - zverejnené 21.12.2020
DODATOK č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Pružina č. 3/2019 zo dňa 11.12.2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Pružina - zverejnené 21.12.2020
Návrh finančného rozpočtu na rok 2021 s výhľadom na roky 2022 a 2023 - zverejnené 25.11.2020
Návrh dodatku č. 1 k VZN č. 2/2019 - zverejnené 25.11.2020
Návrh dodatku č. 4 k VZN č. 2/2018 - zverejnené 25.11.2020
Návrh programového rozpočtu obce Pružina na roky 2021 2022 a 2023 - zverejnené 25.11.2020
Programový rozpočet Obce Pružina na rok 2021, 2022 a 2023 - zverejnené 25.11.2020
ZÁSADY HOSPODÁRENIA S FINANČNÝMI PROSTRIEDKAMI OBCE PRUŽINA - návrh - zverejnené 25.11.2020
ZÁSADY hospodárenia a nakladania s majetkom obce PRUŽINA - návrh - zverejnené 25.11.2020
S P R Á V A  hlavného kontrolóra obce Pružina k vykonanej finančnej kontrole – poskytnutie dotácií z rozpočtu obce a ich následne zúčtovanie
Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky obce Pružina k návrhu viacročného rozpočtu na rok 2021-2023
Návrh na zmeny rozpočtu
Zasadnutie 11.11.2020 - mimoriadne
prezenčná listina
uznesenie
zápisnica
Zasadnutie 9.10.2020
pozvánka
prezenčná listina
Monitorovacia správa k plneniu programového rozpočtu obce Pružina
uznesenie
zápisnica

Zasadnutie 28.8.2020 - mimoriadne
prezenčná listina
uznesenie

Zasadnutie 15.7.2020
pozvánka
prezenčná listina
uznesenie
zápisnica
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2020
Sprava auditora KUZ 2019 Pružina
Konsolidovaná výročná správa 2019
Návrh na zmenu rozpočtu
Zasadnutie 24.4.2020
pozvánka
prezenčná listina
uznesenie
zápisnica
Záverečný účet obce za rok 2019 - zverejnené 27.4.2020
Hodnotiaca správa k programového rozpočtu obce Pružina - zverejnené 27.4.2020
STANOVISKO HLAVNÉHO KONTROLÓRA K NÁVRHU ZÁVEREČNÉHO ÚČTU OBCE PRUŽINA ZA ROK 2019 - zverejnené 27.4.2020
Správa o kontrolnej činnosti rok 2019 - zverejnené 27.4.2020
Dodatok č.3 k VZN 2/2018 - výška príspevkov v škole a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Pružina - zverejnené 27.4.2020
Režijné náklady za ŠJ za rok 2019 -podklady pre rok 2020 - zverejnené 27.4.2020
Školská jedáleň pri MŠ Pružina - prevádzkové náklady - zverejnené 27.4.2020
zmeny rozpočtu schválené v OZ k 31.3.2020
stanovisko audítorky
Zasadnutie 11.12.2019
pozvánka
prezenčná listina
uznesenie
zápisnica
VZN 4/2019 o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom znečisťovania ovzdušia
VZN 3/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Pružina
Finančný rozpočet obce na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 a 2022 -
Programový rozpočet obce na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 a 2022 -
Programový rozpočet obce na rok 2020, 2021 a 2022
Schválenie žiadosti o poskyt. dotácie
zmeny rozpočtu schválené v OZ k 11.12.2019
Podklady k výpočtu dane za komunálny odpad na rok 2020 - zverejnené 25.11.2019
Zasadnutie 25.9.2019
pozvánka
prezenčná listina
uznesenie
zápisnica
Dodatok č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu Obce Pružina č. 2/2018, ktorým sa určuje výška príspevkov v škole a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Pružina - návrh - 10.9.2019
Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2019 o podmienkach a spôsobe financovania materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Pružina - návrh - 10.9.2019
Dodatok č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu Obce Pružina č. 2/2018, ktorým sa určuje výška príspevkov v škole a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Pružina - schválené
Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2019 o podmienkach a spôsobe financovania materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Pružina - schválené
Zasadnutie 28.8.2019 - mimoriadne
prezenčná listina
uznesenie
zápisnica
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Pružina č. 1/2019 o určení výšky  príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné  náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej  pôsobnosti Obce Pružina - návrh - zverejnené 12.8.2019
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Pružina č. 1/2019 o určení výšky  príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné  náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej  pôsobnosti Obce Pružina - schválené
Zasadnutie 25.6.2019
pozvánka
prezenčná listina
uznesenie
zápisnica
Dodatok č. 2 k VZN Obce Pružina č. 2/2018, ktorým sa určuje výška  príspevkov v škole a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti  obce Pružina - návrh - zverejnené 11.6.2019
Konsolidovaná účtovná závierka Obce Pružina za rok 2018
Konsolidovaná výročná správa za rok 2018
Zmeny rozpočtu shválené v OZ 25.6.2019
Zasadnutie 29.4.2019 - mimoriadne
prezenčná listina
uznesenie
zápisnica

Zasadnutie 27.3.2019
pozvánka
prezenčná listina
uznesenie
zápisnica
Záverečný účet 2018
Stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu za rok 2018
Správa nezávislého audítora o overení individuálnej účtovnej závierky obce za rok 2018
Hodnotiaca správa - výdavky 2018
Zmeny rozpočtu obce k 27.3.2019
Návrh na čerpanie Rezervného fondu ku schváleniu v OZ 27. 3. 2019
Školská jedáleň - réžia 2018
Školská jedáleň - réžia 2019
Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Obce Pružina č. 2/2018, ktorým sa určuje výška príspevkov v škole a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Pružina
Zasadnutie 7.12.2018
pozvánka
uznesenie
zápisnica
sľub starostu
sľub poslancov
uznesenie z ustanovujúceho OZ
príhovor starostu obce
VZN č. 2/2018, ktorým sa určuje výška príspevkov v škole a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Pružina - návrh
požiadavky na dotácie podľa VZN č. 2/2017
Návrh rozpočtu na rok 2019 s výhľadom na roky 2020 a 2021
Návrh na zmenu rozpočtu


Návrat na obsah