Zamestnanci obecného úradu - Obec Pružina

Prejsť na obsah

Zamestnanci obecného úradu

Obecný úrad
 • Ing. Belavá Marta - ekonomika a účtovníctvo - belava.marta@gmail.com

  • Ďurišová Eva       - správa majetku a účtovníctvo - durisova.durisova@gmail.com
  • Haviarová Jana    - matrika, overovanie písomností, evidencia obyvateľstva, mzdy - matrika@pruzina.eu
  • Mikulová Dana    - správa daní a poplatkov, podateľňa - daniela.mikulova@gmail.com
  • Dana Kušnieriková - doručovateľka, upratovačka
  • Pavol Valášek - správca obecných budov a koordinátor aktiv.pracov
  • Peter Velič - ČOV
  • Ján Haviar  - ČOV, zberný dvor
  • Miroslav Suchár - pomocný robotník
  • Stanislav Belavý - pomocný robotník
  • Pavol Pastorek - pomocný robotník
  • Marcela Priedhorská - pomocný robotníkMaterská škola Pružina:

 • Mária Jakubechová - riaditeľka
 • Bc. Miroslava  V r á b l o v á - učiteľka

 • Ľubica   J a n c e - učiteľka

 • Daniela  H l u b i n o v á - učiteľka
 • Mgr. Zuzana  K o s t k o v á - učiteľka - tohto času na MD
 • Bc. Monika  Jurkechová - učiteľka - tohto času na MD
 • Mária Beňušová - učiteľka
 • Mgr. Ľudmila   K v a š š a y o v á - učiteľka
 • Monika  Z a ch a r o v á - školníčka

 • Beáta  D o m a n i c k á  /úväzok/ - pomocná silaJedáleň pri MŠ:

 • Bc. Jaroslava Kvaššayová - vedúca školskej jedálne

 • Michaela Priedhorská  - hlavná kuchárka

 • Eva  Ď u r i š o v á - pomocná kuchárka

 • Alena  P a p u č o v á -  pomocná sila v kuchyni
 • Iveta Vrábelová - pomocná sila v kuchyni
Návrat na obsah