Preskočiť na obsah

Starosta obce

Michal Ušiak

Starosta obce

starosta@pruzina.eu

Poslanie a kompetencie starostu

Starosta je predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce. Funkcia starostu je verejná funkcia, je volený v priamych voľbách obyvateľmi obce. Funkčné obdobie starostu je 4 roky.  Funkcia starostu je nezlučiteľná s funkciou poslanca obecného zastupiteľstva, zamestnanca obce, v ktorej bol zvolený, štatutárneho orgánu rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie zriadenej obcou, v ktorej bol zvolený, predsedu samosprávneho kraja, vedúceho zamestnanca orgánu štátnej správy.

Pôsobosť starostu:

– zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva a obecnej rady a podpisuje ich uznesenia,
–  vykonáva obecnú správu,
– zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám,
– rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom obce vyhradené obecnému zastupiteľstvu.
–  je štatutárnym orgánom v majetkovoprávnych vzťahoch obce a v pracovnoprávnych vzťahoch zamestnancov obce

– je správnym orgánom v administratívnoprávnych vzťahoch

– môže pozastaviť výkon uznesenia obecného zastupiteľstva, ak sa domnieva, že odporuje zákonu alebo je pre obec zjavne nevýhodné tak, že ho nepodpíše.
–  môže právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie uložiť pokutu do 200  000 Sk ak poruší nariadenie, ak neudržuje čistotu a poriadok na užívanom pozemku alebo na inej nehnuteľnosti, a tým naruší vzhľad alebo prostredie obce, alebo ak znečistí verejné priestranstvo alebo odkladá veci mimo vyhradených miest, aknesplní v určenej lehote bez vážneho dôvodu povinnosť uloženú starostom poskytnúť osobnú pomoc alebo vecnú pomoc počas odstraňovania a pri odstraňovaní následkov živelnej pohromy alebo pri inej mimoriadnej udalosti.