Preskočiť na obsah

TJ Strážov Pružina

Názov organizácie:Telovýchovná jednota Strážov Pružina
Sídlo:018 22  Pružina č. 415
IČO: 30231159
DIČ:2020685392
Bankové spojenie:Slovenská sporiteľňa, a.s. pobočka Považská Bystrica
Číslo účtu:0063669705/0900, IBAN SK6109000000000063669705
Štatutárny orgán:Roman Hija, predseda TJ Strážov Pružina
Druh činnosti:športová – futbal, turistika, stolný tenis a cyklistika
Spôsob založenia:v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. – dobrovoľné združenie občanov
Registrácia stanov  Ministerstvo vnútra SR  č.spisu:  VVS/1-900/91298-1   5.12.2002.
Členské poplatky:schvaľujú sa v jednotlivých oddieloch TJ  Strážov Pružina samostatne na svojich členských schôdzach.

Výbor TJ Strážov Pružina:

Roman Hija

predseda TJ

Michal Ušiak

Člen

Peter Vrábel

Člen – stolný tenis

Ivan Kardoš

Člen – futbal

Peter Kardoš

Člen – futbal

Jozef Kozák

Člen

Marta Belavá

Člen – turistika

Ján Priedhorský

Člen – cyklistika

Daniel Priedhorský

Člen – cyklistika

Tento výbor bol zvolený mimoriadnou výročnou členskou schôdzou 16.11.2008

uznesením A/2.

TJ Strážov Pružina svoju webovú stránku nemá zriadenú, všetky údaje a činnosť, ako i pozvánky sú prezentované na internetovej stránke obce:

www.pruzina.eu.

2% z daní

Telovýchovná jednota Strážov Pružina,

sa s dôverou obracia na občanov, športovcov, ale i priaznivcov, aby poukázali 2 % svojich daní za rok 2023 pre našu Telovýchovnú jednotu. Ak občan neurčí neziskovú organizáciu, tak jeho 2 % daní štát a prerozdelí podľa svojho uváženia. Využite preto možnosť aj takouto formou podporiť rozvoj športu v obci Pružina. V minulosti sa z týchto darov prispelo na futbalové súťaže, turistické akcie, ale i zakúpenie náradia k stolnému tenisu.

Potrebné tlačivá:

Dôležité termíny:

  • do 31. marca 2024 – Podanie daňových priznaní zo  strany daňovníkov (fyzické osoby), ktorí podávajú daňové priznanie +  podanie daňových priznaní právnickými osobami – Vyhlásenie je už  súčasťou daňového priznania
  • do 30. apríla 2024 – Zasielanie vyhlásení zo strany  daňovníkov, za ktorých daňovú povinnosť vyrovná zamestnávateľ  (zamestnanec okrem vyhlásenia zasiela aj Potvrdenie o zaplatení dane)

Popis krokov pre venovanie 2% z dane

Zamestnanci:

  1. Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania  preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.
  2. Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane.
  1. Najneskôr do 30. apríla 2024 pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska.

      

TJ Strážov Pružina vopred ďakuje všetkým darcom za pochopenie a podporu športu v obci
.